Tù đông Sanaky VH1599HY - 100L

4,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH 3699A4K - Model Mới

7,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH4099A4K model mới

8,000,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông sanaky VH2899A4K - Model mới

6,950,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH2899W4K - Model mới

7,000,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH5699HY3 - Inverter

10,800,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH6699HY3 - 560L Inverter

12,800,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH5699W3 - 410L Inverter

10,900,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH6699W3 - 560L Inverter

12,900,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt

Tủ đông Sanaky VH 3699W3 - 270L Inverter

6,600,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt tận nơi

Tủ đông Sanaky VH 2899W3 - 220L Inverter

6,250,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt tận nơi

Tủ đông Sanaky VH 4099W3 - 305L Inverter

7,250,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt tận nơi

Tủ đông Sanaky VH 4099A3 - 305L Inverter

7,150,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt tận nơi

Tủ đông Sanaky VH 3699A3 - 270L Inverter

6,400,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt tận nơi

Tủ đông Sanaky VH 2899A3 - 220L Inverter

6,150,000 đ 0 đ
Vận chuyển lắp đặt tận nơi